Icon Collap
...
Trang chủ / Rước Lễ Với Hình Thức Nào?

Rước Lễ Với Hình Thức Nào?

Đối với một số người, rước lễ bằng tay có vẻ thiếu tôn kính với Mình Thánh Chúa Ki-tô. Hôm trước ngay chịu nạn, trong lúc lập Bí tích ThánhThể, Chúa Giê-su “ cầm lấy bánh, đọc lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ” ( Lc 22,19). Chắc chắn là các môn đệ đã cầm Bánh Thánh trong tay  mình. Và Giáo Hội cũng đã làm như thế  thế trong suốt 10 thế kỷ đầu. sử liệu không thiếu để minh chứng cho việc này.

Việc rước lễ  bằng miệng chỉ xuất hiện sau đó. Một đàng, việc Giáo Hội chống mọi hình thức ma thuật và tục lệ mê tín dị đoan ( Thí dụ: chôn Bánh Thánh dưới ruộng để mùa gặt được tốt) dẫn đến việc rước lễ bằng miệng. Đàng khác, do người ta ngày càng nhạy cảm về tính chất thiêng liêng của Mình Thánh để rồi đi đến suy nghĩ cho rằng chỉ  có linh mục mới có quyền đụng đến bánh thánh.

Rước lễ bằng tay và rước Máu Thánh Chúa được tái lập bởi Cộng Đồng Vaticano II.

Ngày nay người tín hữu được chọn một trong hai cách rước lễ. Cách nào hay hơn với bạn? điều cốt yếu là bạn tham dự bữa tiệc Thánh Thể và đón rước Mình Thánh Chúa Ki-tô Phục Sinh với tất cả lòng cung kính.

Giaophanthaibinh.org

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!